Allmänna villkor och avtal
Efter erlagd full betalning i enlighet med nedanstående villkor, äger kunden av Site Stylus rätt att erhålla och nyttja den tjänst som abonnemanget avser. Kunden accepterar i och med beställning av tjänsten de här i angivna villkoren och förbinder sig att följa de allmänna villkoren för Site Stylus tjänster. Beställning av tjänsten sker genom formulär på Site Stylus webbplats och går ej att genomföra med annat än ett aktivt godkännande av de här i angivna villkoren.

§1 Allmänt
Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Site Stylus och beställaren, nedan kallad ”kund”.
Genom den elektroniska beställningen förvärvar kunden att man endast har rätt att nyttja Site Stylus tjänster för att komplettera sin webbplats på Internet. Kunden förvärvar inga andra rättigheter genom detta avtal.
Med elektronisk beställning menas en beställning som gjorts via Internet. Kunden godkänner i och med beställningen att ingå juridiskt bindande avtal, göra beställningar och skapa andra registreringar och kunden godkänner härmed dessutom elektronisk leverans av meddelanden, regler och transaktioner från och till Site Stylus. Vidare avsäger sig kunden härmed alla rättigheter enligt de lagar som kräver icke-elektronisk originalnamnteckning.
Site Stylus meddelande till kund sker via E-post eller genom publicering på webbsida. Sådant meddelande anses mottaget sju dagar efter dess avsändande/publicering om det ej framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Site Stylus äger rätt att säga upp avtalet under avtalstiden med omedelbar verkan om kunden bryter mot någon av punkterna i avtalet eller om Site Stylus anser kunden vara olämplig.

§2 Tjänstebeskrivning
För klargörande av vilka tjänster som ingår i abonnemanget hos Site Stylus hänvisas kund till orderbekräftelse. För att underlätta för kund önskar Site Stylus i vissa fall ej sätta gränser för vissa tjänster, i dessa fallen anges obegränsat eller fri som benämning. Site Stylus definition av obegränsat eller fri är att tjänsterna erbjuds inom rimliga gränser för vad mjuk- och hårdvara samt supportavdelningens kapacitet klarar. Site Stylus äger rätten att bestämma gränserna. Om kund förbrukar mjuk- och hårdvaruresurser eller supportavdelningens resurser mer än vad Site Stylus anses vara rimligt, äger Site Stylus rätt att stänga ner kundens tjänster med omedelbar verkan.

§3 Avtal och Avtalstid
Alla beställningar är bindande. Avtalstiden löper från och med beställningsdatum. Avtalstiden påverkas ej av när kunden väljer att nyttja systemet. Bekräftelse på beställning skickas via E-post till vid beställningen angiven E-postadress.
Avtalet löper för driften av Site Stylus tjänster den avtalstid/betalningstid som kunden valt vid beställningsdatum.

§4 Avgifter och Betalning
Avgiften erläggs alltid i förskott. Kunden är ansvarig att följa betalningsvillkoren.
Site Stylus har rätt att radera kundens sparade uppgifter under perioder då kund inte nyttjar tjänsterna.

§5 Prisförändring
Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.

§6 Ansvarsbegränsning
Site Stylus ansvarar för driften av den, med kunden, överenskomna tjänsten i ingånget abonnemangsavtal.
Om tjänsten ligger nere i minst ett (1) dygn (helgfri måndag-fredag), samt att detta inte beror på kunden och/eller omständigheter utanför Site Stylus kontroll, är Site Stylus ansvar begränsat till kundens kostnad för tjänsten för den faktiska tidsperiod som tjänsten inte varit tillgänglig räknat med utgångspunkt från det att tjänsten upphörde anmälts av kund till dess tjänsten återupptogs.
Site Stylus förbehåller sig rätten att bestämma huruvida prisreduktion ska göras. Site Stylus ansvar är begränsat till prisreduktionen. Prisreduktion regleras genom kreditering.
Prisreduktion/nedsättning enligt ovan utgår inte till den del avbrottet eller hindret kan hänföras till kunden, såsom vid felaktig användning. Prisreduktion tillämpas inte vid fel eller avbrott som uppstår vid eventuella uppgraderingar av systemet som förbättrar tjänsten för kunden. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av nät m.m.
Site Stylus kan ej garantera att data går att återläsa till kundens konto vid eventuella fel som uppstår.
Site Stylus ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser (inkluderat men ej begränsat till leverans i form av data), bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser eller annan följdskada samt skada som icke rimligen kunnat förutses av Site Stylus. Med indirekt skada avses exempelvis förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje part eller utebliven nytta av tjänst. Eftersom tjänsten är beroende av att Internet fungerar normalt är kunden införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i tjänsten. Kund kan heller aldrig kräva skadestånd från Site Stylus för indirekt skada såsom utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill eller förlust/förvanskning av data.
Site Stylus ansvarar inte för skada på grund av fel orsakade av tekniska fel eller brister hos annan än Site Stylus.
Site Stylus lämnar ingen garanti för kommunikation mellan Site Stylus och den Internet-leverantör (ISP) som levererar till Site Stylus.
Site Stylus ansvarar inte för skada på grund av fel, brist, buggar eller problem med (inkluderat men ej begränsat till) applikationer, standard plug-ins, moduler, övriga moduler, design, tilläggstjänster, systemutveckling, driftlösningar eller kundanpassningar. Site Stylus ansvarar ej för ändringar eller tillägg som görs av annan än Site Stylus. Detsamma gäller om felet eller bristen beror på någon som Site Stylus anlitat eller någon i tidigare säljled.
Site Stylus utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Site Stylus servrar. Site Stylus är inte heller skadeståndsskyldig om någon gör intrång på Site Stylus servrar och datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Site Stylus ansvarar inte för eventuell kränkande information som finns på Site Stylus servrar. Site Stylus strävar efter att all information på denna webbplats ska vara korrekt.
Men det ges ingen direkt eller indirekt garanti för innehållets korrekthet och Site Stylus tar inget ansvar för fel eller brister. Information kan därför innehålla felaktigheter.
Site Stylus tar inget ansvar för innehållet på externa webbplatser som länkas till eller från denna webbplats. Externa länkar är en valfri service till besökarna och Site Stylus kan därmed inte direkt eller indirekt garantera korrektheten i externa webbplatsers innehåll.
Statistik i Site Stylus - Ansvarsfriskrivning
Site Stylus strävar efter att all information på våra rapporter ska vara korrekt. Men det ges ingen direkt eller indirekt garanti för innehållets korrekthet och Site Stylus tar inget ansvar för fel eller brister. Information på denna rapport kan därför innehålla felaktigheter.
Site Stylus totala skadeståndsskyldighet, inkluderat direkt/indirekt skada, i enlighet med samtliga villkor i detta avtal ska under inga omständigheter överstiga det belopp kunden faktiskt har betalat för varje enskild Site Stylus tjänst på vilken kundens anspråk är baserat och högst ett (1) prisbasbelopp.
Site Stylus utfärdar ingen garanti, varken skriftligen eller muntligen, direkt eller indirekt utöver vad som uttryckligen framgår av detta avtal, beträffande tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal.
Site Stylus garanterar inte att bland annat tjänster uppfyller önskade resultat eller att användningen av tjänster kommer att vara oavbruten eller felfri.
Kund ska, för att inte förlora sin rätt till ersättning, skriftligen via rekommenderat brev, framställa anspråket senast tre (3) månader efter att parten har märkt grunden för kravet. Om tidsfristen ej iakttas upphör Site Stylus ansvar.

§7 Force majeure
Site Stylus skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. olyckshändelse, brand, åsknedslag, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, arbetskonflikt (oavsett om Site Stylus personal omfattas), förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer, fel i annan operatörs nät eller tjänst eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

§8 Kundens ansvar
Kunden ansvarar för innehållet i kundens korrespondens, innehållet i kundens webbsidor inklusive länkade objekt eller andra aktiviteter som kunden utför på Internet eller i system kopplade på Internet.
Om Site Stylus inte kan upprepa eller uppleva samma problem som kunden hävdar är det kundens ansvar att fullt ut samarbeta, hjälpa till, testa och ge feedback eller bevis i det format som begärts av Site Stylus (kan vara video, bild, datordelning) till Site Stylus. Annars har kunden ingen rätt att begära avbeställning och / eller återbetalning och / eller prisreduktion. Kund äger ingen rätt att begära ersättning eller fakturera Site Stylus för kunds nerlagda tid.
Kund har ingen rätt att begära avbeställning och/eller återbetalning och/eller prisreduktion på fel som beror på tredje parts integration.
Kunden är följaktligen ansvarig för att upphovsrättslagen, personuppgiftslagen och andra svenska lagar följs. Kunden förbinder sig även att inte göra obehörigt intrång i de resurser som är kopplade till IP-nätet i dess helhet och ej heller hos Site Stylus. Kunden ansvarar även för att allmänt accepterade etiska normer och att Site Stylus eller statlig myndighets anvisningar för bruk av tjänsten efterföljs. Kunden ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot kunden från tredje part på grund av det innehåll som kunden använder, laddar ner från Internet eller på annat sätt kommer i kontakt med vid brukande av tjänsten. Kund är även ansvarig för att användar-id och lösenord förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänsten.

§9 Avstängning av tjänster
Site Stylus har rätt att omedelbart säga upp ett avtal utan återbetalningsskyldighet om kunden utnyttjar tjänsten på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt är inkluderat men ej begränsat till följande:
- Spridande av olaglig eller oetisk information via egna webbsidor.
- Att använda tjänsten för olagliga handlingar på Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
- Brott eller misstänkt brott mot upphovsrättslagen, personuppgiftslagen eller andra svenska lagar.
- Försäljning när kunden inte har F-skatt eller inte redovisar och betalar skatter och avgifter.
- Via tjänsten trakassera individer, företag eller organisationer.
- Agerande som negativt påverkar Site Stylus, Site Stylus system, våra leverantörers system, övriga användare eller Internet i sig självt.
- Olika former för kontinuerlig överföring av filer till webbkontot som ej är till för uppdatering av webbsida godkännes ej.

Där benämningen "obegränsat" anges av Site Stylus innebär det att tjänsterna erbjuds inom rimliga gränser för mjuk- och hårdvarans kapacitet. Site Stylus förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är rimligt. Om kunden förbrukar mjuk- eller hårdvaruresurser som överstiger vad Site Stylus anses vara rimligt, äger Site Stylus rätt att stänga ner kundens konto med omedelbar verkan. Site Stylus förbehåller sig rätten att bedöma den enskilde kundens besöksantal och därmed trafikmängd utifrån Site Stylus förutsättningar att bibehålla god bandbredd så att ej andra kontohavare åsamkas skada. Site Stylus har därmed också rätt att säga upp konto. Site Stylus äger rätten att säga upp avtalet om kund hotar eller är allmänt otrevlig mot Site Stylus eller Site Stylus personal.

§10 Policys & övrigt
Site Stylus vill inte att våra kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet.
Site Stylus har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om Kund bryter mot avtalet förbehåller Site Stylus rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan kunden avstängas helt eller delvis från fortsatt bruk.
Site Stylus förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande begränsa eller inskränka tillgången till de erbjudanden som ingår i ett abonnemang i de fall Site Stylus anser att en sådan begränsning är nödvändig med hänsyn till drift- och/eller säkerhetsmässiga omständigheter.
Site Stylus förbehåller sig rätten att ha en länk till kundens webbplats från sin referenssida.
Kund kan delegera drift av layout, uppdatering etc. till annan person eller organisation. Detta begränsar inte kunds ansvar.

§11 Personuppgifter, sekretess- och tystnadsplikt
All information kunden lämnar till Site Stylus behandlas konfidentiellt och är sekretessbelagd. Samtliga Site Stylus medarbetare har undertecknat sekretess- och tystnadsavtal och ingen information lämnas till annan än företagaren om inte annat avtalats. Detta innebär att dina uppgifter inte kommer att användas utanför Site Stylus verksamhet. Site Stylus äger dock rätten att lämna uppgifter till statlig myndighet om så efterfrågas enligt svensk lag. Site Stylus äger även rätt att lämna uppgifter till tredje part om det behövs i samband med extra tjänster som kunden vill ha.
Site Stylus äger rätt att spara kundens E-postadress, utan tillhörande uppgifter, i systemet även om kunden begär att detta raderas.

§12 Ändring av villkor
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Site Stylus äger rätt att ändra dessa villkor under avtalstiden. Ändringar träder i kraft så snart de meddelats på vår webbplats. Det åligger kund att bevaka ändringar av detta avtal via Site Stylus webbplats. Om ändring enligt ovan är till väsentlig nackdel för kunden har kunden rätt att under innevarande avtalsperiod säga upp tjänsten med verkan från ändringens ikraftträdande. Annat meddelande om ändring av villkor behövs ej.

§13 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rätt, vilka inte kan lösas genom direkta förhandlingar mellan parterna skall avgöras av svensk domstol.